ദേശാഭിമാനി  2022 ഫെബ്രുവരി 10 , വ്യാഴം  മാധ്യമം 2022 ഫെബ്രുവരി 10 , വ്യാഴം മലയാള മനോരമ 2022 ഫെബ്രുവരി 10 , വ്യാഴം മലയാള മനോരമ 2022 ഫെബ്രുവരി 11  , വെള്ളി
മംഗളം  2022 ഫെബ്രുവരി 11  , വെള്ളി   ദേശാഭിമാനി  2022 ഫെബ്രുവരി 10 , വ്യാഴം  ദേശാഭിമാനി  2022 ഫെബ്രുവരി 11  , വെള്ളി   ദേശാഭിമാനി  - ഫെബ്രുവരി 15 , 2022 
മലയാള മനോരമ - ഫെബ്രുവരി 15 , 2022