ദർഘാസുകൾ

ഇ-ടെണ്ടര്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക.

ടെൻഡർ  തീയതി വിവരണം

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി

ഡൗൺലോഡ്
16.02.2021

ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികള്‍ ബൈ ബാക്ക് ക്രമത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ

05.0503.2021 വൈകുന്നേരം 3 മണി ടെൻഡർ നോട്ടീസും ടെൻഡർ വിവരങ്ങളും
29/11/2019

ടെൻഡർ .ഡി: 2019_DIC_325557_1
2019 ഡിസംമ്പര്‍ 20 മുതല്‍ 23 വരെ കൊച്ചിജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുന്ന കേരള അഗ്രോ പ്രൊ 2019 (ഇ-ടെണ്ടറിനായി  :Click here)  

09/12/2019 at 12 PM

1.  ടെൻഡർ നോട്ടീസ്    
 2.  ടെൻഡർ വിവരങ്ങള്‍