വിവരാവകാശ നിയമ നിയമ പ്രകാരം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ

അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ഹിരണ്‍മയി.കെ, സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് & അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം
ശ്രി.അജീഷ് എം.എസ്, അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാർ (ഇന്‍/ച.) സ്‌കീം സെക്ഷൻ, ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ, ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ്
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീ.കെ.ജി ശ്രീകാന്തൻ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് & അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം
ശ്രീ.അജിത്ത്.എസ്, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ടി.സി വിഭാഗം സ്‌കീം സെക്ഷൻ, ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ, ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ്
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി
ശ്രീ.കെ.സുധീർ, അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ സ്‌കീം സെക്ഷൻ, ബഡ്ജറ്റ് സെക്ഷൻ, ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ്

ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണൻ സീനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് & അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗം