മൈക്രോ സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ

സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന (എംഎസ്എംഇഡി) നിയമം, 2006-ൽ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് (എംഎസ്ഇ) വിപണന ശേഷം തുക ലഭിക്കാന്‍ വൈകിയലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (വിഭാഗം 15 - 24). കാലതാമസം വന്ന പേയ്‌മെന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസുകൾ / ഫയൽ ചെയ്യൽ (സെക്ഷൻ 20, 21) സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (എംഎസ്ഇഎഫ്സി) സ്ഥാപിക്കും.

ലഭ്യമാക്കുന്ന സഹായം

എംഎസ്ഇ യൂണിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് പരിശോധിച്ച ശേഷം എംഎസ്എംഇഡി ആക്റ്റ് 2006 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് കുടിശ്ശിക തുക പലിശ സഹിതം അടയ്ക്കുന്നതിന് തുക നല്‍കേണ്ട സംസ്ഥാനത്തെ എംഎസ്ഇഎഫ്സി, യൂണിറ്റിന് നിർദ്ദേശം നൽകും.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം

ഉദ്യം രെജിസ്ട്രേഷന്‍ ഏതൊരു മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട സംരംഭത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം.

സവിശേഷതകൾ

45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണക്കാരന് സാധനങ്ങൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾക്കോ ​​പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ആർബിഐ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് നിരക്കിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തുകയ്ക്ക് വിതരണക്കാരന് പ്രതിമാസ തുകയോടൊപ്പം കൂട്ടുപലിശയും നൽകാൻ വാങ്ങുന്നയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. (വിഭാഗം 16)

അപ്പീൽ (വിതരണക്കാരൻ അല്ല) ഒരു അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, MSEFC യുടെ ഏതെങ്കിലും ഡിക്രിയോ അവാർഡോ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളൊന്നും ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല, അപ്പീൽ (വിതരണക്കാരൻ അല്ല) അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, 75% അവാർഡ് തുക. (വിഭാഗം 19)

നടപ്പിലാക്കൽ

MSEFC അനുവദിച്ച തുകയുടെ 75 % കെട്ടിവെയ്ക്കാതെ, ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോയാല്‍ ഒരു കോടതിയും, അത്തരം കേസുകള്‍ പരിഗണിക്കില്ല. എംഎസ്ഇ യൂണിറ്റുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നിയന്ത്രണമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ ഡയറക്ടർ അധ്യക്ഷനായ എംഎസ്ഇഎഫ്സിയാണ് നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എംഎസ്‌ഇ ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ പതിവായി മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കാലതാമസം നേരിടുന്ന പേയ്‌മെന്റ് കേസുകൾ 2006-ലെ എംഎസ്‌എംഇഡി ആക്‌റ്റിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൗൺസിലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/യുടികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എം‌എസ്‌ഇ‌എഫ്‌സിക്ക് കീഴിൽ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പം - ഡിസി (എംഎസ്എംഇ), എം/ഒ എംഎസ്എംഇയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംരംഭം.

സാധനങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാൾക്കെതിരെ അവന്റെ/അവളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ/യുടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എംഎസ്ഇഎഫ്‌സിക്ക് മുമ്പാകെ വിതരണക്കാരനായ എംഎസ്ഇ യൂണിറ്റ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഓഫീസ് ഓഫ് ഡിസി(എംഎസ്എംഇ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, അപേക്ഷകനായ എംഎസ്ഇ യൂണിറ്റ് രേഖാമൂലം ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ/അവളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ/യുടിയുടെ എംഎസ്ഇഎഫ്സി. അപേക്ഷകന് ചിലപ്പോൾ എംഎസ്ഇഎഫ്സിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ട വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഇതും ചിലപ്പോൾ കാലതാമസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പോർട്ടൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ, വിതരണക്കാരനായ എംഎസ്ഇ യൂണിറ്റിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ബന്ധപ്പെട്ട MSEFC കണ്ടത്.