നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക

 (നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ / റഫറൻസ് ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാം)

വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കാണാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
പരിശീലന പരിപാടികൾ
അനുമതികൾ
സാമ്പത്തികം
വ്യവസായ ഭൂമിയും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
വിപണനം, വ്യാപാര മേളകൾ
പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ
മറ്റുള്ളവ