പിഎം എഫ്എംഇ പദ്ധതി

 • മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സംരംഭങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും, ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസിങ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് Formalization of Micro Food Processing Enterprises.
 • ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള ചെലവ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ 60:40 അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടും
 • സ്കീം ഒരു ജില്ലാ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് (ODOP) സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്
 • ഒരു ജില്ലയിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലസ്റ്റർ ODOP ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം
 • ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ അടങ്ങുന്ന ODOP ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാകാം
 • മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 • പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ, വ്യക്തികൾക്കോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ ആകട്ടെ ODOP ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി മാത്രമേ പിന്തുണക്കുകയുള്ളൂ.
 • പൊതുവായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ ODOP ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും
 • സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വിപണനത്തിനും ബ്രാൻഡിംഗിനുമുള്ള പിന്തുണ, ODOP ഉൽപ്പന്നമല്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ അതേ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം.

വ്യക്തിഗത മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ

 • ക്രെഡിറ്റ്-ലിങ്ക്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി - യോഗ്യതയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ചെലവിന്റെ 35% യൂണിറ്റിന് പരമാവധി പരിധി 10 ലക്ഷം രൂപ.
 • പ്രോജക്ട് ചെലവിന്റെ 10% ഗുണഭോക്തൃ സംഭാവന ആയിരിക്കണം, ബാക്കി തുക ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയാണ്
 • ജില്ലാ തലത്തിലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്.
 • ലഭിച്ച അപേക്ഷ ജില്ലാതല സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കും
 • ജില്ലാ ലെവൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾക്ക്, ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും സഹിതം വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകളിൽ സമർപ്പിക്കണം

ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള പിന്തുണ - എഫ്പിഒകൾ / സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ / സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

a.ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ (FPOs) / പ്രൊഡ്യൂസർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ്

 • പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 35% Credit Linked Grant
 • പരിശീലനത്തിനുള്ള പിന്തുണ
 • ODOP ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗിനാണു മുൻഗണന നൽകുന്നത്
 • കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • നിർദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് ഇപ്പോഴത്തെ വിറ്റുവരവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കരുത്.

b.സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ (സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ)

i) Seed Capital

 • പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനും ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും സ്വാശ്രയസംഘത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 40,000 രൂപ രൂപ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകും
 • നിലവിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വാശ്രയ അംഗങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.
 • ODOP ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗിനാണു മുൻഗണന നൽകുന്നത്
 • സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻ തലത്തിൽ seed capital നൽകുന്നു
 • SNA/SRLM സ്വാശ്രയ ഫെഡറേഷന് ഗ്രാന്റായി ഇത് നൽകുന്നു
 • സ്വാശ്രയസംഘം അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി സ്വാശ്രയ ഫെഡറേഷൻ ഈ തുക നൽകും

ii)വ്യക്തിഗത SHG അംഗത്തിനുള്ള പിന്തുണയും സ്വാശ്രയ തലത്തിലുള്ള ഫെഡറേഷനു മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പിന്തുണയും

 • ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രാന്റ് @ 35% പരമാവധി തുക 10 ലക്ഷം രൂപ
 • പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 10%, പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന് 20% മാർജിൻ തുക എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് മതിയായ സ്വന്തം ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

iii)സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം/Handholding Support

 • SRLM ലെ പ്രാദേശിക റിസോഴ്സ് വ്യക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം

 പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനുള്ള പിന്തുണ 

 • എഫ്‌പി‌ഒകൾ‌, സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ‌, സഹകരണസംഘങ്ങൾ‌, ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ‌ സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്ക് 35% ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രാന്റ് നൽ‌കുന്നു.
 • ODOP ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന് മാത്രമാണ് പിന്തുണ
 • സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ സേവനം മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾക്കും
 • പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിയമന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കണം ഇനിപ്പറയുന്ന പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്, സ്കീമിന് കീഴിൽ ധനസഹായം നൽകും.
  • Premises for assaying of agriculture produce, sorting, grading, warehouse and cold storage at the farm-gate
  • Common processing facility for processing of ODOP produce
  • Incubation Centre

 ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണ

 • എഫ്‌പി‌ഒകൾ‌ / സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ‌ / സഹകരണ സംഘങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്റർ‌പ്രൈസസുകളുടെ എസ്പിവി എന്നിവയ്ക്കാണ്‌ സഹായം നൽകുന്നത്
 • പിന്തുണയ്‌ക്കായി യോഗ്യമായ ഇനങ്ങൾ
  • മാർക്കറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനത്തിനു പൂർണമായും ധനസഹായം നൽകുന്നു.
  • പൊതുവായ ബ്രാൻഡും പാക്കേജിംഗും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം
  • ദേശീയ, പ്രാദേശിക റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകളുമായും സംസ്ഥാനതല സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള സഹായം
  • ഉൽപ്പന്ന നിലവാരം ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം.
  • ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് - ജില്ലാ, പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
  • ബ്രാൻഡിംഗിനും മാർക്കറ്റിംഗിനുമുള്ള പിന്തുണ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 50% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
  • പ്രൊപോസൽ ODOP മായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം
  • സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ വിറ്റുവരവ് 5 കോടി രൂപയായിരിക്കണം

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Contact Details of District Level Officers for the Scheme PM FME
Sl No District General Manager Mobile Number Name of Officer Incharge Designation Mobile Number Landline Number
1 Thiruvananthapuram Rajeev.G 9188127001 Vinod Kumar. S Manager (Cr) 9048290020 0471-2326756
2 Kollam Biju Kurian 9188127002 Dinesh R Manager 9446108519 0474--2302774
3 Pathanamthitta Anil Kumar P.N 9446545440 Mini mol Manager 9495110555 0468-2214639
4 Alappuzha Renjith C.O 8281936494 Deepa M Asst. District Industries Officer 9495476958 O4772241272
5 Kottayam M.V. Lauly 9188127005 Sri. V R Rakesh Manager (RET) 9497391255 481-2573259
6 Idukki P.S.Sureshkumar 9188127006 Sahil Muhammed Manager 7012946527 048-62235507
7 Ernakulam Biju.P.Abraham 9446384433 Sangeetha R Manager(EI) 9495210216 0484-2421360
8 Thrissur K.S.Kripakumar 9188127008 Jisha.K.A Manager(DP) 9447806550 0487-2361945
9 Palakad Gireesh.M 9495135649 Gireesh.M. Manager. 9495135649 0491 – 25055408
10 Malapuram Renjith Babu 9188127010 Manoj.V.P Manager(RET) 9400897551 0483-2737405
11 Kozhikode Rajeev.K 9188127011 Nithin.K ADIO 7736842373 0495-2765770
12 Wayanad Anish Nair.M 8848109505 Abdul Latheef.A Assistant Director 9495891601 04936 202485
13 Kannur T.O Gangadharan 9497857014 Shammy S K Manager 9446675700 0497-2700928
14 Kasargode Sajith kumar.K 9847747025 Sajeer K P Assistant Director 70125835663 0499-4255749