സമാന ഏജൻസികൾ 

കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷൻ [കെഎസ്സ്ഐഡിസി]  കേരള സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന കോർപറേഷൻ [കിൻഫ്രാ]
കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് [കെ വി ഐ ബി] ദേശീയ ചെറുകിട വ്യവസായ കോർപറേഷൻ[എന്‍ എസ്സ് ഐ സി]
സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി - കേരള [എസ്സ് എല്‍ ബി സി കേരള] കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് [കെ എസ് പി സി ബി]
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് [കെ എസ് ഇ ബി] കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ
മൈക്രോ യൂണിറ്സ് ഡെവലൊപ്മെന്റ് & റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് [മുദ്ര] ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷൻ [കെ വി ഐ സി]
കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ [കെ എഫ് സി] സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന സ്ഥാപനം [എം എസ് എം ഇ ഡി ഐ] 
ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷൻ [സിഡ്കോ] കേരള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ [കെ ബിപ്പ്]
ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയ്‌ലേഴ്‌സ് വകുപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ
സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വില്ലേജ് കൈത്തറി ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസ് ഡയറക്ടറേറ്റ്