നിരാകരണം

വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ  ഈ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് വികസിപ്പിച്ചതും, പരിപാലിക്കുന്നതും കെൽട്രോണിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ്. വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ‍ വിവിധ സേവനങ്ങളെയും, പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് സംരംഭകർക്ക്  വിവരവും, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും നൽകുക എന്നതാണ് ഈ വെബ് സൈറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും, സൂക്ഷ്മതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചില  വിവരങ്ങൾ  ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടോ, പുതുക്കപ്പെട്ടിട്ടോ ഉണ്ടാകാം എന്നതിനാൽ മേൽ പറഞ്ഞവയുടെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഈ വെബ് സൈറ്റിൽ സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ/വീഡിയോകൾ/ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ എന്തെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രതീകാത്മകമായി മാത്രമാകുന്നതും, യാതൊരു വാണിജ്യ താത്പര്യവും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഈ വെബ് സൈറ്റ് കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും, വെബ് സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ താത്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.