വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്

 

ഓഫീസ് വിലാസം

വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്
മൂന്നാം നില, വികാസ് ഭവൻ 

വികാസ്ഭവൻ പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം 695033
ഫോൺ: 91 471 2302774

 

 

ഫാക്സ് നമ്പർ :+91 471 2305493
ഇ-മെയിൽ   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
വെബ്          : www.industry.kerala.gov.in

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം

കൊല്ലം

പത്തനംതിട്ട

ആലപ്പുഴ

കോട്ടയം

ഇടുക്കി

എറണാകുളം 

തൃശ്ശൂർ

പാലക്കാട്

മലപ്പുറം

കോഴിക്കോട്

വയനാട്

കണ്ണൂർ

കാസർഗോഡ്