പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിലെ സിഎഫ് സി കളുടെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.

ക്ലസ്റ്ററിന്റെ പേര്

കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്

കണ്സോര്ഷ്യം

ആകെ പ്രോജക്റ്റ് തുക

കമ്മീഷന് ചെയ്ത വര്ഷം

1.

റബ്ബര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം

239.89

-

26.65

266.54

ജൂണ്‍ 2007

2.

പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്റര്‍, ആലുവ, എറണാകുളം

315.00

92.00

83.00

490.30

ഫെബ്രുവരി 2009

3.

ടെറാ ടൈല്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍, തൃശ്ശൂര്‍

249.65

99.86

149.79

499.30

ജനുവരി 2010

4.

പ്ലൈവുഡ് ക്സസ്റ്റര്‍, പെരുമ്പാവൂര്‍, എറണാകുളം

235.31

67.23

114.69

417.23

ജനുവരി 2010

5.

റൈസ് മില്ലേഴ്സ് ക്ലസ്റ്റര്‍, കാലടി, എറണാകുളം

472.84

162.72

77.84

713.40

ഡിസംബര്‍ 2011

6.

കേരള ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍, പെരുമ്പാവൂര്‍, എറണാകുളം

245.29

98.12

147.17

490.58

സെപ്റ്റംബര്‍ 2010

7.

വുഡ് ക്ലസ്റ്റര്‍ (വള്ളുവനാട്) പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മലപ്പുറം

160.23

45.78

32.89

238.90

ജൂലൈ 2012

8.

ജനറല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ക്ലസ്റ്റര്‍, മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം

199.00

63.00

53.01

315.01

ജനുവരി 2015

9.

വുഡ് ക്ലസ്റ്റര്‍, ചടയമംഗലം, കൊല്ലം

181.67

51.91

25.95

259.53

മെയ് 2017

10.

ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിങ് ക്ലസ്റ്റര്‍, കണ്ണൂര്‍

855.50

244.43

122.21

1,222.14

മാര്‍ച്ച് 2018

11.

വുഡ് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍, തളിപ്പറമ്പ, കണ്ണൂര്‍

811.67

235.38

117.69

1,164.74

ഡിസംബര്‍ 2018

12.

ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍, ചേവൂര്‍, തൃശ്ശൂര്‍

1002.46

289.01

153.61

1,445.08

ജനുവരി 2021

ആകെ

4968.51

1449.44

1104.50

7522.45