വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്

വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്

തസ്തിക

ഓഫീസറുടെ  പേര്

ഇ-മെയിൽ

മൊബൈൽ നമ്പർ

ഡയറക്ടർ

എസ്. ഹരികിഷോർ, ഐഎഎസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446544774

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (ജി)

സുധീർ. കെ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447501168

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (റ്റി)

സിമി. സി. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447752174

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

ബി. അശോകൻ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8075312053

സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

രാധാകൃഷ്ണൻ. പി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446331416

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ടി സി)

രാജീവ്. ജി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446222830

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ഐ ഡി)

സിമി. സി. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447752174

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഐ ടി)

ശ്യാം കൃഷ്ണൻ. കെ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9188127018

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ടി സി)

ഷബീർ. എം

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8075004876

ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ (പി & എം)

നിഷാന്ത്. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9645001977

ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ (എഫ് സി)

സോളമൻ ദാസ്. ടി. ആർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9497761240

ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ (എഡിറ്റർ)

ബൈജു. ആർ. എസ്.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9744433500

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഐ ഡി)

ബിനു ബാലകൃഷ്ണൻ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9526015398

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ടി സി)

ജോസ് തോമസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446795629

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (പി & എം & ഡോക്യുമെന്റേഷൻ)

ലിപിൻ റോയ്. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9495043665

ലോ ഓഫീസർ

രാജകുമാർ. എം

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447059345

ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ

എ. ഹാരിസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9447178352

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

ശ്രീകാന്തൻ. കെ. ജി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9495901494

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ

കലാവതി. പി. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9496440561

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ (ഐടി ഇ-ഗവ)

സിമി ചന്ദ്രൻ. വി. ആർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9188127020

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ (ഐടി ഇൻഫ്ര)

അൻജിത്. ആർ. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9188127019

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ (ഐ ഡി)

മോഹൻ കുമാർ. എം. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8281254241

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ഹിരൺമയി. കെ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9446364287

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്(ഐ എ ഡബ്ല്യൂ)

അനിൽ കുമാർ. എം. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9495826910

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്(എച്ച് & സി)

സുചിത്ര ഭാസ്‌കർ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9656732376

വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ (ഇൻഫർമേഷൻ)

അജീഷ്. എം. എസ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8086926614