ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
ജില്ല ജനറൽമാനേജർമാരുടെ പേര് മേൽവിലാസം ഇ-മെയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഓഫീസ് നമ്പർ
തിരുവനന്തപുരം രാജീവ്. ജി ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
വാട്ടർ വർക്സ് കോമ്പൗണ്ട്
വെള്ളയമ്പലം തിരുവനന്തപുരം, 695 003
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127001 0471-2326756
കൊല്ലം ബിജു കുര്യൻ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
ആശ്രാമം, കൊല്ലം
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127002 91-474-2747261
പത്തനംതിട്ട അനിൽ കുമാർ. പി. എൻ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
കോഴഞ്ചേരി
പത്തനംതിട്ട , 689 641
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127003 91-468-2214639
ആലപ്പുഴ രഞ്ചിത്ത്. സി. ഒ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
മുംതാസ് ബിൽഡിംഗ്
ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനു സമീപം, കളപ്പുര, 
ആലപ്പുഴ, 688 007
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127004 0477-2241632, 2241272
കോട്ടയം ലൗലി .എം. വി ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
ഓഴത്തിൽ ലൈൻ
നാഗമ്പടം. പി. ഒ
കോട്ടയം , 686 001
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127005 0481-2570182, 2573259
ഇടുക്കി പി. എസ്. സുരേഷ് കുമാർ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
ഇടുക്കി കോളനി. പി. ഒ
ചെറുതോണി, ഇടുക്കി, 685 602
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127006  04862 - 235410, 235207, 235507
എറണാകുളം ബിജു. പി. എബ്രഹാം ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
കുന്നുംപുറം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്
കാക്കനാട്. പി. ഒ, പിൻ - 682 030
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127007 0484-2421432,2421461,  0484-2421360
തൃശ്ശൂർ കൃപ കുമാർ. കെ. എസ് ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
അയ്യന്തോൾ. പി. ഒ
തൃശ്ശൂർ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127008 0487-2360647, 2360847 
പാലക്കാട് ഗിരീഷ്. എം ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പാലക്കാട്, 678 001
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  9188127009 0491-2505385
മലപ്പുറം രഞ്ചിത്ത് ബാബു ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്, അപ്ഹിൽ
മലപ്പുറം
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127010 0483-2737405
കോഴിക്കോട് രാജീവ്. കെ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
വെള്ളയിൽ. പി. ഒ
നടക്കാവ്, കോഴിക്കോട്, 673 011
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127011 0495-2765770
വയനാട് അനീഷ് നായർ. എം ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
മുട്ടിൽ. പി. ഒ
വയനാട്, 673 122
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127012 04936 202485
കണ്ണൂർ ഗംഗാധരൻ. ടി. ഒ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കണ്ണൂർ - 670 002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127013 0497 2700928
0497-2707522
കാസർഗോഡ് സജിത് കുമാർ. കെ ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
വിദ്യാനഗർ. പി. ഒ
കാസർഗോഡ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127014 0499 - 4255749