കരകൗശലം

35 ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴിലവസരവും, ഏകദേശം 36,000 കോടി രൂപ വിദേശനാണ്യവും രാജ്യത്തിന് നേടിത്തരുന്ന മേഖലയാണ് കരകൗശല മേഖല. രാജ്യത്തിന്‍റഎ പരമ്പരാഗത മേഖലയുടെ അര്‍ത്ഥഭംഗിയും, സംസ്കാര വൈവിധ്യവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് കേരളത്തിന്‍റെ കരകൗശല മേഖല. മോശമായ ഉത്പാദന ക്ഷമത, മോശമായ വേതനം, കഠിനവും വിരസവുമായ ജോലിസ്ഥലം തുടങ്ങിയവ ഈ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. പുതിയ തലമുറയില്‍പ്പെട്ട യുവാക്കള്‍ക്ക് ഈ മേഖലയില്‍ തുടരുന്നതിനുള്ള താത്പര്യക്കുറവും ഉണ്ട്. കരകൗശലമേഖലയുടെ സാധ്യത മാനസ്സിലാക്കികൊണ്ട് കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലസ്റ്റര്‍ പദ്ധതി, ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും കരകൗശല വികസന കേന്ദ്രങ്ങളും, നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലനം, മാതൃകയും, ഉല്‍പ്പന്ന വികസനം, വിപണനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കല്‍, കരകൗശല ടൂറിസം തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ പദ്ധതികള്‍. കേരളത്തില്‍ ഏകദേശം 1.7 ലക്ഷം കരകൗശല വിദഗ്ധര്‍മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.കേരളത്തില്‍32 വ്യത്യസ്ത കരകൗശല തൊഴിലുകളാണുള്ളത്. ആനക്കൊമ്പ്, ദന്തം എന്നിവയിലെ കൊത്തുപണി, ഓട്ടുപാത്രങ്ങള്‍ വാര്‍ക്കുന്നത്, കൈകൊണ്ടുള്ള ചിത്രത്തുന്നല്‍, ചിരട്ടയില്‍ നിന്നും കരകൗശല വസ്തുനിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍. രകേരള സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ മദ്ധ്യസ്ഥരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരിട്ട് കരകൗശല വിദഗ്ധര്‍ക്ക് നിപുണത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍, ഉത്പാദനക്ഷമത, വിപണന സാദ്ധ്യതകള്‍ എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, സഹകരണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.

കരകൗശല മേഖലയിലെ പ്രധാന പദ്ധതികയള്‍ ചുവടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • കരകൗശല മേഖലയിലെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സഹായം.
താഴെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും, അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് ഈ പദ്ധതി സഹായം നല്‍കുന്നത്.
  1. സുരഭി- ഹാന്‍ഡിക്രാഫ്റ്റ് അപ്പെക്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
  2. കെ.എസ്.ബി.സി -കേരളാസ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ ഡവലപ്മെന്‍റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
  3. കാഡ്കോ- കേരള ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ് ഡവലപ്മെന്‍റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
  4. എച്ച്.ഡി,സി.കെ-ഹാന്‍ഡീക്രാഫ്റ്റ് ഡവലപ്മെന്‍റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍
  5. കെല്‍പാം-കേരളാസ്റ്റേറ്റ് പാമിറാ പ്രോഡക്ട്സ് ഡവലപ്മെന്‍റ് വെല്‍ഫയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്.

കരകൗശലമേഖല നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്, താങ്ങാന്‍ കഴിയുന്ന നിരക്കില്‍ സേവനങ്ങളും, യന്ത്ര സാമഗ്രികളും കരകൗശല വിദഗ്ധര്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ കരകൗശല ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതു വഴി പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും , ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണപരിശോധന നടത്തുന്നതിനും, യന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ജോലിചെയ്യുന്നതിനും, ഉത്പന്നത്തിന്‍റെ അവസാന മിനുക്കുപണികള്‍ ചെയ്യുന്നതിനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ രൂപകല്‍പ്പനകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, സുരഭി, കാഡ്കോ, എച്ച്.ഡി.സി.കെ, കെല്‍പാം എന്നിവടങ്ങളില്‍ പൊതു സേവനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആധുനിക വത്കരിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 • അസിസ്റ്റന്‍റ് സ്കീം ഫോര്‍ ഹാന്‍ഡീക്രാഫ്റ്റ് ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ് (ആശ)
 • പരമ്പരാഗത മേഖലയില്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കല്‍
 • കേരളത്തലെ കരകൗശല വിദഗ്ധര്‍ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡുകള്‍   
 • ക്ലസ്റ്റര്‍ വികസനവും, സി.എഫ്,എസ്.സി സ്ഥാപിക്കലും