സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി’ യിലൂടെയുള്ള പരമാവധി സഹായം 40 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.preview