മീറ്റ് ദി മിനിസ്റ്റർ’ പരിപാടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, പരാതികളുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകpreview