കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച എം.എസ്.എം..കളുടെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള വിവരം

 

ക്രമ നം

ജില്ല

ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുകൾ

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

1

കാർഷികഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം

2553

2712

2582

3359

2954 

2

വസ്ത്ര നിർമ്മാണം

1947

1858

1904

1276

973 

3

ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

2001

1533

1334

989

844 

4

സേവന മേഖല

3679

3259

4036

2725

2565 

5

മരാധിഷ്ഠിതം

871

644

532

436

 366

6

സിമന്റ് ഉത്പന്നങ്ങൾ

469

329

309

233

249 

7

പ്രിന്റിങ്, അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകൾ

392

348

280

188

138 

8

പേപ്പർ ഉത്പന്നങ്ങൾ

163

192

188

198

 145

9

വിവര സാങ്കേതികം,

316

294

240

187

227 

10

മറ്റുള്ളവ

3077

2657

2290

1949

1637 

ആകെ

15468

13826

13695

11540

10098