വ്യവസായ വികസന ഏരിയ/പ്ലോട്ടുകളുടെ സ്ഥിതി വിവരം

ക്രമ നം

ജില്ല

ഡിഎ/ ഡിപി യുടെ പേര്

ഡിഎ/ ഡിപി യുടെ മൊത്തം ഏരിയ

അനുവദിയ്ക്കാ
വുന്ന
ഏരിയ

പൊതു സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ (ഏക്കറിൽ)

അനുവദി
ച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ

മിച്ചം

ആകെ യൂണിറ്റുകൾ

പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ആകെ യൂണിറ്റുകൾ

1

 

 തിരുവനന്തപുരം

ഡി പി മൺവിള

27.53

22.69

4.84

22.69

0

66

52

2

ഡി എ വേളി

108.64

88.29

20.35

88.29

0

178

143

3

 

കൊല്ലം

ഡി എ ചാത്തന്നൂർ

21.77

19.55

2.22

19.55

0

1

0

4

ഡി പി മുണ്ടക്കൽ

20.667

18.087

2.58

18.087

0

53

50

5

പത്തനംതിട്ട

ഡി പി കുന്നംന്താനം

21.64

16.07

5.57

16.07

0

69

65

6

 

 

 

 

 

ആലപ്പുഴ

ഡി പി ചെങ്ങന്നൂർ

5.13

4.28

0.85

4.28

0

17

12

7

ഡി എ കൊല്ലക്കടവ്

17.3

15.47

1.83

15.47

0

43

32

8

ഡി പി. പുന്നപ്ര

26.91

22

4.91

22

0

72

58

9

ഡി എ അരൂർ

62.9

51.5

11.4

51.5

0

107

93

10

കയർ പാർക്ക് II

17.06

16.54

1.4

16.54

0

5

2

11

കയർ പാർക്ക് I

22.52

21.2

1.32

21.2

0

11

8

12

 

 

 

കോട്ടയം

ഡി പി - അതിരമ്പുഴ

1

0.86

0.24

0.86

0

13

10

13

ഡി പി - പൂവന്തുരുത്

41.22

37.32

3.9

37.32

0

224

218

14

ഡി പി - വൈക്കം

3.63

3.25

0.38

3.25

0

13

7

15

ഇടുക്കി

ഡി പി മുട്ടം

5

4.58

0.42

4.58

0

14

11

16

 

 

 

 

 

 

എറണാകുളം

ഡി എ ആലുവ

57.82

51.91

5.67

3.85

0.24

90

87

17

അങ്കമാലി ഡി എ

219.52

214.52

1.57

214.52

0

52

48

18

അങ്കമാലി ഡി പി

31.95

26.66

5.29

26.66

0

60

57

19

വാഴക്കുളം ഡി എ

15.26

12.16

3.1

12.16

0

40

37

20

കളമശ്ശേരി ഡി പി

78.12

65.24

13.38

64.74

0

182

167

21

ഇടയാർ ഡി എ

435.29

377.86

58.59

376.7

0

336

303

22

 

 

 

 

 

 

തൃശൂർ

അയ്യൻകുന്നു ഡി പി

29.32

22.2

3.74

1.2588

0

88

78

23

പുഴക്കൽപ്പാടം

11.414

വികസനത്തിലാണ്  

24

വരവൂർ

8.55

വികസനത്തിലാണ്  

25

അത്താണിഡി പി

48.286

45.186

4.83

43.45

0

86

77

26

കുന്നംകുളം ഡി പി

3.0035

2.1005

0.81

2.185

0

26

23

27

വേലക്കോട് ഡി പി

24.066

21.676

1.87

22.18

0

36

34

28

 

 

 

 

 

പാലക്കാട്

ഷൊർണുർ ഡി പി

17.31

16.71

0.6

9.31

0

5

3

29

പുതുശ്ശേരി ഡി എ

134.15

135.24

4.16

129.89

0

56

42

30

കഞ്ചിക്കോട് NIDA

532.8

513.44

19.18

513.44

0

299

224

31

ഡി പി കൊപ്പം

9.53

8.88

0.65

6.98

0

1

1

 32

 

കപ്പൂർ ഡി പി

18.26

18.28

0.96

17.32

0

30

17

33

മലപ്പുറം

എഫ് ഐ ഇ പയ്യനാട്

14.8

6.79

7.2

6.79

0

33

30

34

 

കോഴിക്കോട്

കട്ടിപ്പാറ

20.43

4.086

വികസനത്തിലാണ്

35

 

12.63

10.33

1.84

10.33

0

37

32

36

കണ്ണൂർ

ഡി പി വെസ്റ്റ് ഹിൽ

59.31

46.5

12.81

46.5

0

169

154

37

 

 

 

 

 

കാസർകോട്

ഡി പി ആണ്ടൂർ

104

79.9

23.1

77.9

2

71

19

38

ഡി പി അനന്തപുരം

108

83.4

24.6

33.4

50

32

0

39

ഡി എ അനന്തപുരം

28.5

21.97

6.45

1.75

0.5

20

11

40

ഡി പി ചെറ്റഞ്ചൽl

99.98

74.98

 25

 വികസനത്തിലാണ്

ആകെ

2525

2201.71

287.6

1963

52.74

2635

2205