സബ്‌സിഡി പദ്ധതികൾ - നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായവ കണ്ടെത്താം

സംരംഭകർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവിധ സബ്‌സിഡി പദ്ധതികൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

1. സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി കൂടുതൽ അറിയാം
2. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽ ദായക പദ്ധതി [പി എം ഇ ജി പി] കൂടുതൽ അറിയാം
3. നാനോ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള മാർജിൻ മണി ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി കൂടുതൽ അറിയാം
4. നാനോ ഗാർഹിക സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പലിശയിളവ് പദ്ധതി കൂടുതൽ അറിയാം
5. പിഎം.എഫ്എം ഇ പദ്ധതി കൂടുതൽ അറിയാം
6. കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതി (ആശ) കൂടുതൽ അറിയാം

 

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതി കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.