ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
ജില്ല ജനറൽമാനേജർമാരുടെ പേര് മേൽവിലാസം ഇ-മെയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഓഫീസ് നമ്പർ
തിരുവനന്തപുരം രാജീവ്. ജി ജനറൽ മാനേജർ
ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
വാട്ടർ വർക്സ് കോമ്പൗണ്ട്
വെള്ളയമ്പലം തിരുവനന്തപുരം, 695 003
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9188127001 0471-2326756